GDPR Kontaktní údaje správce Firma: Automyčky ČR, s. r. o. IČ: 24275387 Sídlo: Krnov, Bruntálská 1263/97 Provozovna: Krnov, Hlubčická 2245/52 Tel. číslo: +420 605 156 033 email: automycky@gmail.com Provozovna Prostory prodejny jsou monitorovány kamerovým systémem. Kamerový audiovizuální záznam je pořizován za účelem ochrany majetku před krádeží. Zaznamenávána a uchovávána je podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob při vstupu na provozovnu, nebo při pohybu ve skladových prostorech. Záznamy jsou přístupné pouze správci. Vstupem do naší prodejny udáváte souhlas s pořízením kamerového audiovizuálního záznamu. V případě poškození nebo odcizení majetku mohou být záznamy předány příslušným státním orgánům. Záznamy jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování a přístup k nim je minimální. Osoba, jejíž údaje jsou zaznamenány, může správce požádat o přístup, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se této osoby. Stejně tak může tato osoba vznést námitku proti zpracování osobních údajů, uplatnit právo na přenositelnost údajů a právo na podání stížnosti u dozorového úřadu. Informace naleznete mimo jiné v obchodních podmínkách. Ochrana osobních údajů Zpracování osobních údajů na stránkách automycky.com je nutné pro tyto tři účely: zaslání zboží a provedení platby, provádění zákaznícké soutěže, zasílání obchodních a marketingových sdělení. Zpracování osobních údajů je důležité z důvodů plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Dalším důvodem je vedení obchodní e-mailové korespondence. Tyto údaje budou uchovány až po dobu 15 let. Vyjímkou je služba Google Analytics, která údaje shromažďuje po dobu 38 měsíců. Nástroj je zaveden z důvodů zkvalitňování služeb a provádění analytické činnosti. Nástroje Google Ads a Google Analytics využívají soubory cookies pro personalizaci reklam. Pro usnadnění komunikace je na stránkách implementován ověřený plugin ManyChat, který Vás s námi dovede rychle spojit přes Messenger. Správce ''Automyčky ČR'' spadá mezi vyjímky při vedení záznamů o činnostech zpracování osobních údajů. Přístup do e-mailové databáze spojené s objednávkami má pouze obchodní oddělení. Naše kapacity nepřesahují počtu 250 zaměstnanců. Nezabýváme se rozsáhlým statistickým měřením ani podobnou technikou zpracování údajů. Únik informací je možný pouze kybernetickým útokem. Pokud by došlo k jakémukoliv narušení zabezpečení spojeným s únikem osobních údajů, jsme povini tuto událost nahlásit Úřadu ochrany osobních údajů do 72 hodin, nebo jednotlivým subjektům údajů. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je spol. Automyčky ČR IČ 242 75 387 se sídlem Bruntálská 1263/97, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem (dále jen: „správce“). 1.2 Kontaktní údaje správce sídlo firmy: Bruntálská 1263/97, Krnov, 794 01 provozovna: Hlubčická 2245/52, Krnov email: automycky@gmail.com kontaktní osoba: Roman Chalupa ml. telefon: 605156033 1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 1.4 Správce určil z důvodu usnadnění komunikace kontaktní osobu, která bude subjektům údajů k dispozici při uplatnění Vašich práv. 1.5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 3.2 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 4.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. ve službě Google analytics po stanovenou dobu 38 měsíců od Vaší poslední návštěvy, s automatickou deletací (výmaz) informací. 4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů jsou tyto údaje vymazány správcem, nebo automaticky. 5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE) 5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (WEBAREAL) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby. 5.2 Správce nepředává a nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodním organizacím. 6. VAŠE PRÁVA 6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uložení listinných údajů v uzamykatelné skříni, používání antivirového a ochranného řešení na počítačovém úložišti dat, ochrana přístupu k počítačovému úložišti dat heslem. 7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Odesláním objednávky z e-shopu, nebo zasláním poptávkového fomuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 22.5.2018 a mohou být stále v případě nutnosti pozměněny.