S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.


KONTAKTY

Společnost AUTOMYČKY ČR s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou  značkou C 70776 se sídlem v  Krnově, Bruntálská 1263/97, PSČ 794 01, zastoupena jednatelem společnosti  Romanem Chalupou a jednatelkou Ivetou Chalupovou.  

IČ: 24275387  DIČ: CZ24275387.

POBOČKA : Hlubčická 2245/52

794 01  KRNOV

Vedení firmy:

Roman Chalupa tel.: 731 018 425    automycky@gmail.com

Iveta Chalupová tel.: 603 526 658   automycky@gmail.com

Obchodní oddělení:

Iveta Chalupová tel.: 603526658 obchod.automycky@gmail.com

                               552 30 40 39

Vedoucí ekonomického úseku:

Ing. Jana MUROVÁ tel.: 776 636 492  janamurova@seznam.cz

Technické oddělení :

Tomáš Orság   731 614 018      servis24.automycky@gmail.com

Jakub Sháněl  731 010 239       servis24.automycky@gmail.com

Jakub Horák 736 245 657         servis24.automycky@gmail.com

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ( cena tel. hovoru ), je určena dle platných tarifů jednotlivých telekomunikačních společností ( individuálně )

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují vztah mezi : AUTOMYČKY ČR s.r.o.

se sídlem podnikání Neumannova 1453/28, 156 00  Praha 5, IČO : 242 75 387, DIČ : CZ24275387,  provozovna: náměstí Hrdinů 14 ,  794 01  Krnov , zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 200061 (dále jen "prodávající") a zákazníkem (dále jen "kupující"). Veškeré dodávky zboží, služby a nabídky se uskutečňují na základě těchto obchodních podmínek, pokud není s kupujícím písemně dohodnuto jinak.

 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech cenových nabídek nebo uzavíraných smluv, lze je rovněž získat v sídle prodávajícího nebo na adrese www.automycky.com Obchodní podmínky platí také pro nákup v internetovém obchodě www.automycky.com

 

Internetový obchod www.automycky.com provozuje firma  AUTOMYČKY ČR s.r.o. – se sídlem podnikání Neumannova 1453/28, 156 00 Praha 5,

IČO : 242 75 387, DIČ : CZ24275387, provozovna: náměstí Hrdinů 14, 794 01  Krnov.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.automycky.com , jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

3. Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.

4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí:

 • katalogové číslo a název (specifikaci) zboží
 • množství, rozměry a měrná jednotka
 • očekávaná (dohodnutá) cena zboží
 • požadovaný termín dodání
 • místo dodání a způsob dopravy
 • jméno a příjmení oprávněné osoby kupujícího, eventuelně osoby, která zboží převezme
 • datum a podpis (umožňuje-li to způsob jednání)
 • telefon, e-mail, fax

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas kupující uděluje na dobu neurčitou s možností jej kdykoli odvolat.

8. Potvrzení objednávek zboží - písemné potvrzení přijatých objednávek se provádí v případě, že se jedná o objednávku zaslanou poštou, faxem, popř. e-mailem. V případě, že se jedná o objednávku zaslanou prostřednictvím internetového obchodu, je potvrzení vygenerováno automaticky systémem.

9. Prodejní cena je stanovena na základě platného ceníku nebo dohodou s oprávněnými obchodními reprezentanty prodávajícího a nezahrnuje  náklady na expedici a dopravu do místa kupujícího.

10. Prodejní ceny jsou stanoveny na dobu neurčitou a jsou aktualizovány podle cen dodavatelů prodávajícího. Aktuální ceník je k dispozici v sídle prodávajícího a může být kupujícímu zasílán poštou, faxem nebo e-mailem. Vyobrazení výrobků se může lišit v důsledku jeho inovace výrobcem.

C. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.automyck.com a právním řádem platným v ČR

2. Zboží na reklamaci zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.automycky.com, se kupující zavazuje poslat v původním obalu, je-li to možné a vhodné. Dále viz Reklamační řád.

 

 

D. Záruky

Prodávající poskytuje na zboží a služby záruky v souladu s Obchodním zákoníkem. Záruční doba 24 měsíců začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem   Prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu nebo třetím osobám nedodržením předepsaných postupů použití, montáže, technologických postupů, návodů k použití apod.  Nároky na záruku přísluší pouze kupujícímu a nelze je převést na třetí osobu, není-li domluveno jinak.

 

 

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku včetně poštovného, odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů.

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy sjednané na:

1. poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání,

4. zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité.

Takové zboží se řeší v souladu s Reklamačním řádem.

 

 

F. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.automycky.com , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

NÁKUPNÍ ŘÁD

1. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

2. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při

vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

 

 

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

AUTOMYČKY ČR s.r.o. -  se sídlem podnikání Neumannova 1453/28, 156 00  Praha 5, IČO: 242 75 387 DIČ: CZ24275387, provozovna: náměstí Hrdinů 14, 794 01  Krnov, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 200061 prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy  a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se  firma AUTOMYČKY ČR s.r.o., zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli. AUTOMYČKY ČR s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu www.automycky.com dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Internetový obchod firmy AUTOMYČKY ČR s.r.o.  se zavazuje, že bude chránit Vámi poskytnutá data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Firma AUTOMYČKY ČR s.r.o. chrání veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutnému pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost  s jejich osobními údaji výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z naší databáze.

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží je dodáváno více způsoby dle Vašeho výběru (způsob převzetí zboží je potřeba upřesnit před odesláním objednávky):

 • Přepravní službou DPD - rozvoz v běžné přepravní době do 17:00 hod za cenu přepravy 160,-Kč + 40,-Kč za dobírku při  menších odběrech. Větší odběry (pytel 25kg a chemie 20L a více) je cena dle dopravce 83,-Kč za kus.
 • Osobní odběr v provozovně náměstí Hrdinů 14, Krnov - při osobním odběru zboží na provozovně prodávajícího může kupující zaplatit zboží v hotovosti.
 • Platba bankovním převodem – po dokončení objednávky obdržíte vystavený daňový doklad na Vámi vybrané zboží, kde naleznete číslo účtu kam peníze zaslat. Termín dodání může ovlivnit termín platby (zboží expedujeme až po připsání platby na náš účet). Je třeba, aby byla připsána částka na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení dokladu, v opačném případě ji lze považovat za zrušenou.

Veškeré zboží je dodáváno s originálním daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo od pracovníka přepraví služby. Přečtěte si prosím Reklamační řád.

 

PROHLÍDKA ZBOŽÍ

Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Pokud zjistí, že byla zásilka během přepravy poškozena, zásilku od přepravce nepřevezme. Zboží je zasláno zpět prodejci a zákazníkovi je zasláno zboží v náhradním termínu.

Převzetím zásilky zboží/ zásilky kupující potvrzuje, že zboží nemá zjevné vady a množství a sortiment odpovídá údajům uvedeným v dodacím listě nebo faktuře. V případě, že zboží bude dodáno prostřednictvím přepravní služby, kupující potvrdí převzetí zboží na přepravní list. Toto potvrzení má stejné účinky jako potvrzení dodacího listu.

Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Úvod

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím provozovny AUTOMYČKY ČR s.r.o., náměstí Hrdinů 14, 794 01  Krnov.

Prodávající poskytuje na zboží a služby záruky v souladu s Obchodním zákoníkem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu nebo třetím osobám nedodržením předepsaných postupů použití, montáže, technologických postupů, návodů k použití apod. Nároky na záruku přísluší pouze kupujícímu a nelze je převést na třetí osobu, není-li domluveno jinak.

 

Kupující je oprávněn uplatňovat reklamaci, pokud prokazatelně převzal zboží, které nebylo poškozeno přepravou.

 

Neprodleně po obdržení zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu www.automycky.com , je kupující povinen toto zboží zkontrolovat.

V případě, že vnější obal zboží je poškozen, kupující zboží buď nepřevezme anebo sepíše s řidičem přepravní služby reklamační protokol (ten pořídí i digitální fotografii), který je podkladem pro další jednání o eventuální náhradě škody, pokud došlo k poškození zboží uvnitř obalu.

 

Pokud kupující zjistil závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na mail: automycky@gmail.com

 

Zaměstnanci prodávajícího okamžitě projednají reklamaci s kupujícím.

 

 

2. Místo uplatnění reklamace

Reklamaci vady zboží kupující uplatňuje v kterékoliv provozovně firmy AUTOMČKY ČR s.r.o..

3. Způsob uplatnění reklamace

Uplatnění reklamace - kupující uplatní reklamaci předáním vadného zboží přednostně v provozovně firmy AUTOMYČKY ČR s.r.o., kde zboží zakoupil. Reklamaci je možné uplatnit také zasláním vadného zboží spolu s kopií faktury a dalšími doklady na provozovnu, kde bylo zboží zakoupeno.

Reklamované zboží kupující zašle na adresu: AUTOMYČKY ČR s.r.o., náměstí Hrdinů 14, 794 01  Krnov a to prostřednictvím České pošty či jiné doručovací společnosti, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (GPC, DPD, PPL apod.). 

Pokud bude reklamace zaslána na dobírku, nebude tato zásilka prodávajícím přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Pro uplatnění reklamace je třeba doložit:

 1. doklad o nákupu zboží
 2. vyhovující obal (pokud možno originální)
 3. přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zboží/ zásilky prodávajícím.

Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná závada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady, nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit jeden z následujících dokladů - doklad o nákupu zboží, záruční list reklamovaného zboží, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace pokud možno ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech bez zbytečného odkladu na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či autorizovaného servisu, tedy doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se však takového vyřízení své reklamace nemůže domáhat).

Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.

Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato zboží přímo v provozovně AUTOMYČKY ČR s.r.o. od kupujícího a ten souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem pracovníka AUTOMYČK ČR s.r.o., který reklamaci vyřizoval.

Zboží zaslané do reklamace bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).

PLACENÁ OPRAVA:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li závada způsobena kupujícím, případně byla-li závada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.

 

 

4. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv

Prodávající - provozovatel internetového obchodu  AUTOMYČKY ČR s.r.o. poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14 dnů od zakoupení zboží. Peníze se vrací bankovním převodem na účet kupujícího.

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ PENĚZ U ZBOŽÍ DO 14 DNÚ JEHO VRÁCENÍ:

1. zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje

2. zásilku, kterou se prodávajícímu vrací zboží od kupujícího, je nutné doručit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení tohoto zboží kupujícím

3. ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které kupující vrací a žádost o vrácení zboží (bez písemného vyjádření vůle bude zásilka vrácena s naúčtováním poštovného) a peněz (je vhodné uvést i číslo účtu, na který má být částka vrácena)

4. prodávající vrací pouze kupní cenu zboží  včetně poštovného, za které byl výrobek pořízen při jeho koupi, nikoli zpětné poštovné.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena vráceného zboží zaslána převodem na účet kupujícího nebo složenkou na adresu a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodávajícím.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

5. Shoda s kupní smlouvou

V případě, že při převzetí zboží kupujícím není toto ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu, odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buďto výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.1.2014 a platí na území České republiky.

OTlkN